Internat

Obecnie internat nie jest odrębną jednostką organizacyjną, dlatego też mówimy o grupie wychowawczej. Wychowankowie przebywają w grupie w dniach nauki szkolnej.

Wychowankiem grupy może być uczeń SOSW, który mieszka poza terenem miasta. W uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora, może to być uczeń z terenu miasta, gdy rodzice nie są w stanie zapewnić mu ciągłej opieki w ciągu dnia. Rodzice wyposażają dzieci w odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku i przybory szkolne. Koszty wyżywienia pokrywane są przez rodziców bądź prawnych opiekunów dziecka.            

Praca z wychowankiem polega na całodobowej opiece. Grupa wychowawcza stwarza warunki, aby prawidłowo przebiegał proces kształcenia i wychowania. Organizujemy czas wolny w taki sposób, by każdy wychowanek mógł rozwijać i ujawniać swoje zainteresowania i uzdolnienia.  Podczas zajęć planowanych stwarzamy sytuacje pozwalające na zdobycie doświadczeń, wyzwalanie aktywności poznawczej, rozwijanie sprawności, które będą niezbędne w przyszłym samodzielnym dorosłym życiu w społeczeństwie. Prowadzimy zajęcia plastyczne, sportowe, kulinarne i majsterkowanie. Dużą uwagę przywiązujemy do rozwoju sprawności fizycznej, dlatego organizujemy gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Organizujemy podopiecznym wyjścia do lasu, parku, do miasta, ucząc przy tym  zasad bezpiecznego poruszania się w terenie. Wycieczki stanowią dla dzieci  radosne przeżycie, urozmaicenie codziennego życia. Wychowankowie okazjonalnie chodzą do kina, muzeum, cyrku, biblioteki publicznej , w ten sposób biorą udział w kulturze masowej i integrują się ze społeczeństwem.

Przebywając w grupie wychowawczej wychowankowie uczą się dbania o higienę osobistą, samoobsługi w zakresie estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków, ubierania się, prac porządkowych. Wypełniając powierzone dyżury uczą się samodzielności, dokładności, odpowiedzialności za wykonane zadanie, a także systematyczności.

Wychowawcy starają się zapewnić swoim podopiecznym ciepłą i domową atmosferę organizując różnego rodzaju imprezy integracyjne, bale, dyskoteki, przyjęcia urodzinowe dzieci oraz imprezy okolicznościowe związane z obchodami uroczystości kalendarzowych i kultywowaniem tradycji.

Wiele uwagi przywiązujemy do umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne poprzez wdrażanie wychowanków do stosowania form grzecznościowych. Duży nacisk kładziemy na to, by wychowankowie używali na co dzień magicznych słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję. Naszym głównym założeniem w pracy jest stosowanie wzmocnień pozytywnych, czyli nagradzanie zachowań pożądanych społecznie.

Ważnym celem w naszej pracy jest wzajemna pomoc i zaufanie. Niesienie pomocy innym jest codziennością w naszej grupie. Wszystkie podejmowane działania przez wychowawców służą realizacji celu nadrzędnego, jakim jest zastąpienie wychowankom domu rodzinnego.