Świetlica

Świetlica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie działa od poniedziałku do piątku. W poniedziałek , wtorek, środa, czwartek od 7.00 do 15.30, natomiast w piątek od 7.00 do 15.00. Ze świetlicy korzystają niemal wszyscy uczniowie. Wychowawcami są: Małgorzata Timoszuk-Czupryn, Justyna Welenc-Dubińska oraz Ewa Wrzesińska.

            Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, oczekującym na zajęcia rewalidacyjne, podczas nieobecności nauczyciela, bądź oczekującym na środek transportu.

            Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z miesięcznym  planem pracy i wytycznymi w miesięcznych planach pracy, realizując cele opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się różnorodne formy zajęć świetlicowych. Organizowane są między innymi:                                           

  • Zajęcia plastyczno – techniczne; wymienić tu można:

– Rysowanie ołówkiem, kredkami;

– Malowanie farbami;

– Wycinanki, wydzieranki, wyklejanki;

– Wykorzystanie do pracy ogólnodostępnych materiałów.

  • Zajęcia umuzykalniające:

– Śpiewanie piosenek;

– Zabawy ruchowe przy muzyce;

– Słuchanie różnorodnej muzyki.

  • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych:

– Oglądanie bajek, filmów.

  • Zajęcia rekreacyjno-ruchowe:

– Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu;

– Zabawy w grupach;

– Ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną.

      Wychowankowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie

z ich zainteresowaniami. Korzystają z gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na świetlicy, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastyczno-technicznych. Dzieci rozwijają własne zdolności, podnoszą wiarę we własne możliwości.

Z rodzicami omawiane są sprawy dotyczące funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym. Rodzice otrzymują informacje o zachowaniu, zainteresowaniach dziecka w świetlicy. Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem przebiega na bieżąco. Przekazujemy niepokojące informacje o zachowaniu dziecka, otrzymujemy wskazówki odnośnie metod pracy z określonym wychowankiem. W ten sposób staramy się przeciwdziałać przemocy słownej, czasami i fizycznej.

Plan pracy zaplanowany na I semestr został zrealizowany w całości, co zostało udokumentowane zapisami w dzienniku zajęć.

WNIOSKI:

  • Pracować nad poprawą zachowań uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
  • Doskonalić zdolności i zainteresowania wychowanków.
  • Kontynuować podjęte zadania wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcze.